Vođenje poslova

U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan da ima lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu, koje ima položen odgovarajući stručni ispit. Potpisivanjem ugovora sa preduzećem koje poseduje licencu za usluge bezbednosti i zdravlja na radu, poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu se prenose na to preduzeće. Mesečni troškovi angažovanja lica zaduženog za BZR iznose mnogo manji izdatak nego mesečni lični dohodak zapošljavanja tog lica, ili kazne za kršenje člana 69 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Izrada akta o proceni rizika

Akt o proceni rizika je najznačajniji dokument iz domena BZR-a, na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu svi poslodavci su dužni da izrade Akt o proceni rizika. Preventiva je licencirana za usluge iz domena procene rizika i izrade Akta o proceni rizika, izradu vrši stručni tim sačinjen od inženjera elektrotehnike, mašinstva i zaštite na radu koji imaju položen stručni ispit za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, što je obaveza koja proističe iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan da izradi Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, za potrebe poslodavaca vršimo usluge izrade navedenog pravilnika.

Izrada pravilnika o evidenciji

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan da izradi i vodi evidencije iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu, za potrebe poslodavaca vršimo usluge izrade i vođenja navedenih pravilnika.

Izrada pravilnika o preventivnim merama

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan da izradi Pravilnik o preventivnim merama, za potrebe poslodavaca vršimo usluge izrade navedenog pravilnika.

Izrada elaborata o uređenju gradilišta

Vršimo usluge izrade Elaborata o uređenju gradilišta, što nalaže Uredba o privremenim i pokretnim gradilištima, za preduzeća koja se bave građevinskim radovima. Pomenuta obaveza je regulisana i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Ovo je obaveza za sve poslodavce koji izvode radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata u skladu sa zakonom.

Izrada i postavljanje natpisa, nalepnica i ostalih oznaka

Na osnovu „Pravilnika o obezbeđenju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu“ član 5, poslodavac je dužan uzimajući u obzir procenu rizika da istakne oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu. zrađujemo i postavljamo oznake za BZR na svim vrstama objekata, oznake su izrađene na kvlaitetnom materijalu i usklađene su sa pravilnikom o oznakama za BZR.

Izrada plana i programa obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan izvrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, za potrebe poslodavaca vršimo usluge izrade plana i programa obuke zaposlenih i vršimo praktičnu obuku zaposlenih po planu i programu obuke zaposlenih.

Obuka za polaganje stručnog ispita

Za potrebe poslodavaca vršimo obuku za polaganje stručnog ispita. Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu stručni ispit je jedan od uslova za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu. Obuka se obavlja u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita.

Ispitivanje opreme za rad

Ispravna, ispitana i bezbedna oprema za rad je zahtevana od poslodavaca Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu a takođe je u interesu i poslodavaca i zaposlenih. Za potrebe poslodavaca organizujemo ispitivanje opreme za rad.

Ispitivanje i merenje električnih instalacija

Neispravne električne instalacije su jedan od glavnih uzročnika nesreća sa smrtnim posledicama na radnom mestu. Za potrebe poslodavaca vršimo ispitivanje i merenje električnih instalacija u skladu sa Pravilnikom o opštim merama zaštite od električne struje.

Pregled uslova radne okoline

Zdrava, bezbedna i ispitana radna sredina je zahtevana od poslodavaca Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu a takođe je u interesu i poslodavaca i zaposlenih. Za potrebe poslodavaca organizujemo ispitivanje uslova radne sredine.