ZOP Vremenski rok
Aparati za gašenje prahom do 3kg Jednom u godinu dana
Aparati za gašenje prahom od 3 do 12kg Jednom u šest meseci
Aparati za gašenje ugljendioksidom Jednom u šest meseci
Aparati za gašenje vodom i penom Jednom u šest meseci
Haloni Jednom u šest meseci
HVP aparata za gašenje ugljendioksidom Jednom u pet godina
HVP aparata za gašenje prahom Jednom u dve godine
Ispitivanje PP opreme Jednom u godinu dana
Merenje gromobranske instalacije Jednom u godinu dana
Merenje električne instalacije Jednom u godinu dana
Periodični pregled ispravnosti, servisiranje i održavanje   stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara Jednom u šest meseci
Merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u  hidrantskoj mreži sa kontrolom opreme Jednom u šest meseci
Servisiranje i provera ispravnosti protivpanične   rasvete i aku baterija Jednom u šest meseci
Obuka i provera znanja iz oblasti ZOP Jednom u tri godine