Protivpožarni aparati
(S-1, S-2, S-3, 2-6, S-9, S-50, CO2-5, CO2-10, CO2-30)

Hidranti
(PP creva, mlaznice, prateća oprema)

Protivpožarna rasveta

Oprema za automatsku dojavu požara
(PP centrale, sirene i sl.)

Oprema za gromobransku zaštitu

Zaštitna oprema za BZR(odela, rukavice, šlemovi i druga oprema)

Oprema za električne instalacije